Regulamin sklepu

iterma.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie iterma.pl (zwany dalej „iterma.pl”), prowadzony jest przez firmę Dobrowolskiego z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wojewódzkiej 3e, 58-560 ,NIP: 6112315605 (zwaną dalej „iterma.pl”), z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: info@iterma.pl, za pośrednictwem dostępnych na stronie iterma.pl formularzy kontaktowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu 513851380

  1. iterma.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie www.iterma.pl, drogą mailową, telefoniczną oraz na miejscu w siedzibie spółki.

  2. Klienci  mają możliwość korzystania z iterma.pl dokonując rejestracji, z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej. Świadczenie usług w ramach iterma.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z iterma.pl. na korzystanie z iterma.pl, w każdym czasie, poprzez kliknięcie w przycisk „Usuń konto” znajdujący się w koncie Klienta po zalogowaniu, w zakładce „Edycja Twoich danych”. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których iterma.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

  3. Do korzystania z usług Sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego następujące kryteria:

   • komputer lub inne urządzenie elektroniczne zapewniające łączność z siecią Internet,
   • przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
   • adres poczty elektronicznej e-mail.

  4. W celu dokonania rejestracji w iterma.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na  adres e-mail  Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy  Klientem, a iterma.pl której przedmiotem są usługi świadczone przez iterma.pl., na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Klientem na korzystanie z iterma.pl następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail.

  5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w iterma.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z iterma.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

  6. Zawieranie Umów bez uprzedniej rejestracji w iterma.pl jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

   • prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej iterma.pl poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy.
   • akceptacji niniejszego Regulaminu.

  7. Wszystkie produkty dostępne w iterma.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, wszystkie produkty w iterma.pl zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  8. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych iterma.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura.

  9. W przypadku zamówienia składanego w sklepie iterma.pl Klient dokonuje zakupu poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę” (dla Płatności online) oraz „Potwierdź zakup” (dla pozostałych form Płatności).

  10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w iterma.pl towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

  11. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy przy ul. Wojewódzkiej 3e w Jeleniej Górze.

  12. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w iterma.pl w zakładce „Koszty dostawy”,  które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.

  13. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach iterma.pl, iterma.pl może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po jego wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Klienta, o której mowa w zdaniu poprzednim może on odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

  14. Możliwe są następujące formy płatności.

   Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub w kasie punktu odbioru osobistego.                                                   
   Przelewem na konto - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym iterma.pl, zamówienie jest przekazywane do magazynu iterma.pl w celu skompletowania i przygotowania wysyłki.

   Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie. 


  15. W przypadku określonych rodzajów asortymentu, dostępnych na iterma.pl, iterma.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie niektórych opcji płatności, o których mowa w ust. 13 powyżej – stosowna informacja w tym przedmiocie będzie znajdować się w opisie towaru.

  16. Przy każdym oferowanym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia wyrażony w dniach roboczych.Podany czas realizacji jest podawany od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem produktów „ na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym Klient jest informowany. Informuje on ile godzin/dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas iterma.pl kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez iterma.pl, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności.

  17. W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania zamówionego produktu sklep iterma.pl informuje drogą poczty elektronicznej. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu w siedzibie przy ul. Wojewódzkiej 3e. 

  18. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas i warunki gwarancji każdego produktu widnieją w jego opisie na stronach iterma.pl.  Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru.

  19. Iterma.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem info@iterma.pl, za pomocą formularza kontaktowego, lub w formie pisemnej na adres iterma.pl podany w górnej części Regulaminu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

   • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
   • datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji,
   • numer zamówienia,
   • numer faktury,
   • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
   • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

  20. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, iterma.pl zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  21. iterma.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

  22. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta. W uzasadnionych przypadkach iterma. może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail bądź  na adres poczty tradycyjnej.

  23. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. iterma.p jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. iterma.pl może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

  24. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi iterma.pl W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

  25. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827; 

  26. iterma.pl wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Klient otrzymuje fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Klient może w każdej chwili wyrazić chęć otrzymania faktury w formie papierowej poprzez kontakt na adres info@iterma i podając numer zamówienia, którego faktura dotyczy.

  27. Informacje znajdujące się na stronach internetowych iterma.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach iterma.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

  28. Podane przez Klientów dane osobowe iterma.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności                                                                                                           
  29. iterma.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach iterma.pl Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez iterma.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w iterma.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

  30. Klient  przy pierwszym logowaniu w iterma.pl  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z iterma.pl

  31. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

  32. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez iterma.pl w ramach iterma.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  33. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: info@iterma.pl
  34. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego: iterma.pl , Wojewódzka 3e,58-560 Jelenia Góra,

Szybki kontakt
Zadzwoń: 75 7657774,508234074
Napisz: info@iterma.pl

iTerma.pl
58-560 Jelenia Góra
ul. Wojewódzka 3e
tel.757657754
e-mail info@iterma.pl