Rejestr zbioru danych osobowych

Na podstawie art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719) informuje się, że Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych który jest rejestrem jawnym.

1. Nazwa zbioru danych

Klienci www.iterma.pl

2. Administrator Danych Osobowych

DOBROWOLSKI PRZEMYSŁAW ul.Wojewódzka 3e 58-560 Jelenia Góra NIP 611-231-56-05 REGON 020528808

 

3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a Ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania

Nie dotyczy

4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania.

Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych. Wykaz podmiotów, którym iterma.pl powierzyła do przetwarzania dane osobowe z poszczególnych zbiorów danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora Danych Osobowych pod adresem Wojewódzka 3e ,58-560 Jelenia Góra

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze

Zawieranie, realizacja i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklepu - obsługa transakcji sprzedaży towarów oraz obsługa posprzedażowa

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Klienci Administratora Danych

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię, Nazwisko, Nazwa firmy, Numer NIP, Adres e-mail, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Kraj, Telefon, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Akceptacja regulaminu serwisu, Zgoda na otrzymywanie newslettera, Adres dostawy (nazwa firmy, NIP, imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), Dane do faktury (nazwa firmy, NIP, imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)

9. Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Od osób, których dane dotyczą.

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru

Dane są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

11. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

12. Wpis i aktualizacja zbioru danych osobowych

Zbiór danych osobowych zarejestrowany w GIODO pod numerem 137716 zostaje przeniesiony do rejestru prowadzonego przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji iterma.pl na mocy art. 36a ust. 2 pkt 2 UODO.

 

1. Nazwa zbioru danych                                                    

Odbiorcy Newsletterów www.iterma.pl

2. Administrator Danych Osobowych

Iterma.pl, DOBROWOLSKI PRZEMYSŁAW ul.Wojewódzka 3e 58-560 Jelenia Góra NIP 611-231-56-05 REGON 020528808

3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a Ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania

Nie dotyczy.

4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania.

Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych. Wykaz podmiotów, którym iterma.pl powierzyła do przetwarzania dane osobowe z poszczególnych zbiorów danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora Danych Osobowych pod adresem ul. Wojewódzka 3e 58-560 Jelenia Góra

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Zgoda osoby, której dane dotyczą.

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze

Wysyłka firmowego newslettera.

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Klienci Administratora Danych

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Adres e-mail, Data sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zbiorze

9. Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Od osób, których dane dotyczą.

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru

Dane są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

11. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

12. Wpis i aktualizacja zbioru danych osobowych

Zbiór danych osobowych zarejestrowany w GIODO pod numerem 137716 zostaje przeniesiony do rejestru prowadzonego przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji iterma.pl na mocy art. 36a ust. 2 pkt 2 UODO.

 

1. Nazwa zbioru danych

Pracownicy itermy Przemysław Dobrowolski

2. Administrator Danych Osobowych

DOBROWOLSKI PRZEMYSŁAW ul.Wojewódzka 3e 58-560 Jelenia Góra NIP 611-231-56-05 REGON 020528808

3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a Ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania

Nie dotyczy

4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania.

Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych. Wykaz podmiotów, którym iterma.pl powierzyła do przetwarzania dane osobowe z poszczególnych zbiorów danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora Danych Osobowych pod adresem ul.Wojewódzka 3e 58-560 Jelenia Góra

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Realizacja uprawnienia lub obowiązku wynikającego z prawa – Kodeks pracy, Kodeks cywilny, przepisy prawa podatkowego, przepisy prawa ubezpieczeń społecznych i inne.

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Pracownicy Administratora Danych

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię (imiona) i Nazwisko, Nazwisko rodowe, Imiona rodziców, Data i miejsce urodzenia, Obywatelstwo, Pesel, Numer NIP, Adres miejsca zameldowania, Adres korespondencyjny, Wykształcenie, Wykształcenie uzupełniające, Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, Stan rodzinny (imię i nazwisko współmałżonka, imiona dzieci, daty ur.), Osoby do powiadomienia w razie wypadku (imię, nazwisko, adresy, tel.), Przebieg dotychczasowego zatrudnienia, Powszechny obowiązek obronny, Seria i numer dowodu osobistego lub inny dokument tożsamości, Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku

9. Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Od osób, których dane dotyczą.

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru

Dane są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

11. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

12. Wpis i aktualizacja zbioru danych osobowych

Zbiór danych osobowych jest zwolniony z obowiązku rejestracji GIODO na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 4 UODO.

 

Szybki kontakt
Zadzwoń: 75 7657774,508234074
Napisz: info@iterma.pl

iTerma.pl
58-560 Jelenia Góra
ul. Wojewódzka 3e
tel.757657754
e-mail info@iterma.pl